Privaatsuspoliitika

Käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud põhimõtted, mille alusel töötleb Parcelsea klientide isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest. Andmete töötlemisel lähtume minimaalsuse põhimõttest – töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teile teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.
 1. MÕISTED
  1. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks andmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid. Käesoleva Privaatsuspoliitika mõistes on vastutavaks töötlejaks Parcelsea OÜ (edaspidi Parcelsea) (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikood 16054185). Parcelsea võib olla vastutavaks töötlejaks üksi või koos teise juriidilise isikuga, kellega Parcelsea on sõlminud andmetöötluslepingu. Teatud juhtudel võib Parcelsea olla ka volitatud töötlejaks, sellisel juhul on vastutavaks töötlejaks äriühing, kellega on Andmesubjekt sõlminud lepingu, mille tulemusena edastab äriühing Andmesubjekti isikuandmed Parcelsea-le.
  2. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel ja lepingus sätestatud ulatuses. Volitatud töötlejaks on Parcelsea koostööpartnerid, kes osutavad Parcelsea-le teenuseid. Parcelsea sõlmib selliste isikutega andmetöötluse lepingu ja kontrollib nende usaldusväärsust vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele. Volitatud töötleja rollis võib olla ka Parcelsea, kuid sellises olukorras kohalduvad esmajärjekorras vastutava töötleja isikuandmete töötlemise põhimõtted.
  3. Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Parcelsea töötleb (edaspidi ka Klient või Teie). Selleks võib olla mh isik, kellega Parcelsea on sõlminud lepingu või isik, kes on avaldanud soovi lepingu sõlmimiseks Parcelsea-ga. Samuti võib selleks olla Andmesubjektiga Lepingus sätestatud alustel võrdustatud isik, kelle andmed on Parcelsea-le edastanud Klient.
  4. Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta, mille kaudu on võimalik isikut otseselt või kaudselt tuvastada.
  5. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega seonduv tegevus.
  6. Leping on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitud rendileping.
 2. KONTAKTANDMED
  1. Parcelseaga saab ühendust e-posti teel aadressil info@self-service.parcelsea.com isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS JA EESMÄRGID
  1. Parcelsea töötleb isikuandmeid allolevatel alustel ja eesmärkidel:
   1. Lepingu sõlmimine ja täitmine – Antud alusel töötleme meile edastatud lepingu sõlmimise taotluses sisalduvaid andmeid ja sõlmime lepingu. Ühtlasi täidame antud alusel lepingust tulenevaid kohustusi.
   2. Nõusolek – Nõusolek antakse vabatahtlikult, märkides linnukese veebivormi täitmisel ja lepingu allkirjastamisel. Nõusoleku alusel saame saata teile pakkumisi ja uudiskirju. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, teatades sellest meile e-posti aadressil info@self-service.parcelsea.com
   3. Õigustatud huvi – Õigustatud huvi on Parcelsea ärihuvi, mille puhul töötleme andmeid enda teenuse parandamiseks ja huvide kaitsmiseks. Õigustatud huvi puhul võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
    • Usaldusväärse kliendisuhte tagamiseks ja pettuste vältimiseks;
    • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks;
    • Kliendikaebuste käsitlemiseks;
    • Kliendibaasi haldamiseks ja turundustegevuseks (v.a. otseturustuse pakkumiste saatmine füüsilistele isikutele, kui selleks ei ole nõusolekut antud);
    • Kampaaniate ja rahulolu uuringute korraldamiseks;
    • Infoturbe eesmärkidel;
    • IT lahenduste arendamiseks ja täiustamiseks;
    • Organisatsioonilistel eesmärkidel nt. sisehalduse ja auditite tõttu.
   4. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine (näiteks raamatupidamisega seotud kohustused).
 4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  1. Parcelsea kogub järgnevaid isikuandmeid:
   1. Andmesubjekti ja Andmesubjektiga võrdsustatud isiku poolt vastutavale töötlejale avaldatud isikuandmed – ees-ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, nutipostkasti paigalduse aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave maksemeetodi kohta ja arveldusega seotud andmed.
   2. Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tekkivad isikuandmed (näiteks punktis 4.1.1. toodud andmed, kui need sisalduvad lepingus);
   3. Tavapärase suhtluse käigus tekkivad isikuandmed (näiteks Andmesubjekti poolt meile saadetud päringu sisu);
   4. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud andmed (näiteks Andmesubjekti poolt Parcelsea sotsiaalmeedia kontodel avaldatud andmed);
   5. Iseteenindusportaali kasutamise käigus tekkivad andmed;
   6. Parcelsea veebisaidi külastamisel tekkivad andmed (vaata detailsemalt küpsiste kasutamise kohta allpool);
   7. Koostööpartneritelt, volitatud töötlejatelt või kaasvastutavatelt töötlejatelt saadud andmed.
 5. ANDMETE EDASTAMINE
  1. Parcelsea ei edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud järgmistel juhtudel:
   1. Parcelsea võib edastada isikuandmeid äriühingutele, kes on sõlminud Parcelsea-ga lepingu teenuse osutamiseks (näiteks kullerfirmale või muule transpordiettevõttele, kes on sõlminud andmesubjektiga lepingu).
   2. Parcelsea võib edastada isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse puhul. Näiteks kohtuotsused ja pädevate asutuste päringud (kohtud, notarid, kohtutäiturid, prokuratuur, politsei jne).
   3. Parcelsea võib edastada andmeid kui need on vajalikud lepingu täitmise tagamiseks.
   4. Reeglina ei edasta Parcelsea isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Parcelsea võib edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust ainult siis, kui see on kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis tähendab, et isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majandusühendust rakendame täiendavaid kaitsemeetmeid, nagu näiteks lepingute sõlmimine vastavalt näidisklauslitele, mille on heaks kiitnud. Euroopa Komisjoni või muude asjakohaste meetmetega. Rakendatud kaitsemeetmete koopia on saadaval aadressil info@self-service.parcelsea.com.
 6. ANDMETE SAAMINE JA SÄILITAMINE
  1. Parcelsea saab andmed Kliendi käest (sellisel juhul on Parcelsea Vastutav töötleja) või edastab andmed Parcelsea-le Kuller või muu ettevõte, kes on Kliendi andmed saanud Kliendilt lepingu sõlmimise käigus (sellisel juhul on Parcelsea Kaasvastutav töötleja või Volitatud töötleja).
  2. Parcelsea isikuandmete Vastutava töötlejana säilitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid kuni hetkeni, mil selgub lepingu sõlmimise fakt. Juhul kui lepingut ei sõlmita, siis kustutab Parcelsea isikuandmed kolme kuu jooksul lepingu sõlmimata jätmise faktist teadasaamisest.
  3. Lepingu täitmise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni või selle lõpetamiseni või kuni lepinguga seotud nõuete aegumiseni, sõltuvalt milline tähtaeg saabub hiljem. Maksimaalselt säilitab Parcelsea isikuandmeid 3aastat lähtudes 3-aastasest nõuete aegumistähtajast, v.a. kui asjaolude pinnalt ei ole põhjendatud 10-aastase säilitamistähtaja valimine ning v.a. osas, milles pikem säilitamine on vajalik tulenevalt raamatupidamislike dokumentide säilitamiskohustusest .
  4. Volitatud töötlejana saadud andmeid säilitab Parcelsea vastavalt vastutava töötleja poolt sätestatud tähtajani.
  5. Arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid, võib Parcelsea säilitada andmeid ka kauem, kuid mitte suuremas mahus ja mitte kauem kui see on vajalik seaduse täitmiseks. Näiteks säilitame raamatupidamiseks vajalikke dokumente kuni 7 aastat.
 7. ANDMETE TURVALISUS
  1. Organisatoorselt on Parcelsea poolt kogutud isikuandmetele ligipääs ainult selleks õigustatud isikutel, kes on Parcelsea-ga töölepinguliselt seotud isikud või juhtorgani liikmed, juhul kui andmete töötlemine on vajalik töökohustuste täitmiseks. Töötajatel ja juhtorgani liikmetel, kes ei täida igapäevaselt isikuandmete töötlemist vajavaid tööülesandeid, ei ole isikuandmetele ligipääsu ning andmete töötlemine on keelatud.
  2. Volitatud töötlejad võivad temale üle antud isikuandmeid töödelda ainult juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.
 8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pärida tema kohta kogutud andmete avaldamise kohta ning saada teavet selle kohta, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ja töödeldakse; juhul kui need andmed on ebaõiged, on Andmesubjektil õigus nõuda nende parandamist.
  2. Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada andmetöötlejat soovist isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku ajal tehtud andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka muul alusel, siis kustutab vastutav töötleja isikuandmed vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud sätetele.
  3. Juhul kui vastutav töötleja on töödelnud andmeid ainult nõusoleku alusel või kui vastutaval töötlejal ei ole enam kehtivat õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks on andmesubjektil õigus nõuda kõigi andmete kustutamist.
  4. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks kui isikuandmete töötlemine põhineb Vastutava töötleja õigustatud huvil.
  5. Andmesubjektil on õigus andmete ülekantavusele, s.o õigus nõuda, et tema andmed edastatakse teisele vastutavale töötlejale, kui isikuandmeid töödeldakse Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmisel ja isikuandmete edastamine on tehniliselt võimalik.
  6. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: https://www.aki.ee, info@aki.ee.
  7. Juhul kui andmete töötlemisel on tekitatud andmesubjektile kahju, on andmesubjektil õigus nõuda kahju hüvitamist.
  8. Andmesubjektil on õigus esitada Parcelseale kaebus või pretensioon. Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuste, küsimuste või pretensioonide korral võtke ühendust info@self-service.parcelsea.com.
 9. KÜPSISED
  1. The Parcelsea website (self-service.parcelsea.com) uses cookies to analyse data.
  2. Kliendil on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.
  3. Parcelsea.com lehe funktsionaalsuse säilitamiseks kasutatakse parcelsea.com veebilehel ka sessiooniküpsiseid. Selle käigus kogutud ajutine informatsioon kustutatakse peale brauseri sulgemist.
  4. In order to maintain the functionality of the self-service.parcelsea.com website, self-service.parcelsea.com also uses session cookies. Temporary information collected during this process will be deleted when you close your browser.
  5. Täpsemalt kasutab veebileht järgmiseid küpsiseid:
  6. Nimetus Tüüp Kirjeldus Kestvus
   _fbp Reklaam Selle küpsise on seadistanud Facebook reklaami edastamiseks. 3 kuud
   _ga Analüütika ja reklaam Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse külastaja, seansi, kampaania andmete arvutamiseks ja saidi kasutamise jälgimiseks saidi analüüsi aruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult loodud numbri. 2 aastat
   _gid Analüütika ja reklaam Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse teabe salvestamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja aitab luua analüüsiaruande selle kohta, kuidas veebisaidil läheb. Kogutud andmed, sealhulgas külastajate arv, allikas, kust nad on pärit, ja lehed, mis olid anonüümsel kujul olemas. 1 päev
   _gat_gtag_UA_185471286_1 Analüütika Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse teabe salvestamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja aitab luua analüüsiaruande selle kohta, kuidas veebisaidil läheb. Kogutud andmed, sealhulgas külastajate arv, allikas, kust nad on pärit, ja lehed, mis olid anonüümsel kujul olemas. 1 minut
   cookie-agreed-version muu Küpsise nõusoleku küsimiseks Sessioon
  7. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Funktsionaalsete küpsiste keelamisel tuleb arvestada, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi korrektselt toimida.
  8. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org
 10. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE
  1. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on Parcelsea’l õigus privaatsuspoliitikat muuta ja see avaldatakse koheselt veebilehel.
Privaatsuspoliitika on kehtiv alates 03.06.2021