ÜLDTINGIMUSED

PARCELSEA NUTIPOSTKASTID

Käesolevad Üldtingimused (defineeritud allpool) kohalduvad kõigile õigussuhetele, mis tekivad Parcelsea ja Kliendi vahel seoses Parcelsea poolt pakutavate Nutipostkastidega (defineeritud allpool). Tellimuse eest tasumisel kinnitab Klient, et ta saab aru ja nõustub Lepingu sõlmimisega Kliendikeskkonnas ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimustel.

 1. Definitsioonid
  1. Kasutaja – on Kliendi poolt Kliendikeskkonnas määratud isik (või isikud), kellele Parcelsea tagab võimaluse avada Nutipostkasti
  2. Klient – on Kliendikeskkonnas kliendina märgitud juriidiline või füüsiline isik.
  3. Kliendikeskkond – on Parcelsea Veebilehel toodud keskkond, millest nähtuvad Kliendi andmed, Kasutajad, Tellimused ja nende üksikasjad.
  4. Kuller – on Saadetist kohale toimetav isik, kes on kohustatud Saadetise Kliendini toimetama kas kulleri ja Kliendi või kolmanda isiku ja Kliendi vahelise lepingu täitmise eesmärgil.
  5. Kuutasu – on Kliendi poolt Nutipostkasti kasutamise eest makstav igakuine tasu, juhul kui Klient on valinud Üüri mudelil Lepingu sõlmimise.
  6. Leping – on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitav leping, mis koosneb Kliendikeskkonnas toodud eritingimustest ja Üldtingimustest, ning mis võib põhineda kas Müügi mudelil või Üüri mudelil.
  7. Müügi mudel – on Kliendi poolt Veebilehel valitud mudel sõlmida Parcelsega Leping Nutipostkasti omandamiseks Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel.
  8. Nutipostkast – on Parcelsea poolt pakutav isikliku pakiautomaadi funktsiooni täitev seade, millesse on võimalik jätta Kasutajale suunatud Saadetisi.
  9. Ostuhind – on ühekordne või osamaksetena tasutav tasu Nutipostkasti omandamise eest, juhul kui Klient on valinud Müügi mudelil Lepingu sõlmimise.
  10. Saadetis – on Kliendi poolt mistahes kolmandalt isikult tellitud saadetis või muu Kliendile suunatud saadetis.
  11. Telli – on Kliendi poolt Veebilehel esitatud tellimus Nutipostkasti kasutamise eesmärgil Lepingu sõlmimiseks.
  12. Veebileht – on Parcelsea veebileht aadressil https://www.self-service.parcelsea.com.
  13. Üldtingimused – on Veebilehel avaldatud Parcelsea Nutipostkasti üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.
  14. Üüri mudel – on Kliendi poolt Veebilehel valitud mudel sõlmida Parcelseaga Leping Nutipostkasti kasutamiseks Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel.
 2. LEPINGU SÕLMIMINE, ÕIGUSLIK RAAMISTIK
  1. Veebilehe kaudu on Kliendil võimalik tellida Nutipostkaste, valides selleks kas Müügi mudeli või Üüri mudeli.
  2. Leping Kliendi ja Parcelsea vahel loetakse sõlmituks Tellimuses, Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel alates Kliendi poolt Lepingu alusel esimese makse (Müügi mudeli puhul Ostuhinna või selle esimese osamakse ning Üüri mudeli puhul paigaldustasu või esimese makse) tasumisel Parcelsea arveldusarvele.
  3. Juhul kui Parcelseal ei ole võimalik Tellimuses märgitud ajal Nutipostkasti paigaldada, on Parcelseal õigus pakkuda Kliendile välja mõistlikke alternatiivseid aegu ning lisada Kliendikeskkonda Kliendi ja Parcelsea poolt kinnitatud muudetud paigaldamise aeg.
  4. Parcelsea’l on õigus Kliendiga Lepingu sõlmimisest ilma põhjust avaldamata keelduda. Sellisel juhul tagastab Parcelsea Kliendile juba tasutud maksed 14 kalendripäeva jooksul pärast Kliendile vastavasisulise teavituse saatmist.
  5. Lepingu alusel (nii Müügi kui Üüri mudeli puhul) võtab Parcelsea kohustuse pakkuda ka Nutipostkastide korralist ja erakorralist hooldust vastavalt Üldtingimuste punktis 5 sätestatule. Kliendil on lisaks võimalik tellida Parcelsealt lisateenuseid vastavalt Veebilehel kirjeldatud lisateenustele ja nende hinnakirjale.
  6. 2.6 Saadetiste kohaletoimetamine Nutipostkasti toimub Kliendi ja Saadetise kohaletoimetaja (e poe pidaja, kullerteenuse pakkuja vms kolmas isik) vahel sõlmitud vastava lepingu alusel. Nutipostkasti Saadetise tellimiseks tuleb kohaletoimetamise viisiks valida kullervedu (mitte pakiautomaati toimetamine). Parcelsea ei ole ühelgi juhul konkreetse Saadetisega seotud lepingu osapooleks ega Saadetise vedajaks või ekspedeerijaks ning Parcelsea ei vastuta Saadetise kohaletoimetaja tegevuse või tema kohustuste täitmise eest.
  7. Käesoleva Lepingu sõlmimisel annab Klient nõusoleku, et Kulleril on õigus lugeda Saadetis Kliendile kätte toimetatuks ja Kliendi vastav tellimus Kliendi ja Saadetise saatja vahelise lepingu mõistes täidetuks alates hetkest kui Kuller on Saadetise Nutipostkasti sisestanud ja Nutipostkasti lukustanud.
 3. NUTIPOSTKASTI PAIGALDAMINE
  1. Parcelsea kohustub paigaldama Nutipostkasti Kliendikeskkonnas märgitud ajal ja aadressile. Nutipostkasti kohale toimetamise ja paigaldamise kulud kuuluvad tasumisele Kliendi poolt vastavalt Veebilehel avaldatud hinnakirjas toodule.
  2. Klient kohustub tagama, et:
   1. Kliendil on kõik vajalikud õigused, load ja nõusolekud Nutipostkasti paigaldamiseks märgitud aadressil ja asukohas;
   2. Nutipostkasti nimetatud aadressile ja kohta paigaldades on Kulleril võimalik sellele igal ajal juurde pääseda ning selle vahetus läheduses (mitte kaugemal kui 30 meetrit) parkida teenindavat sõidukit kuni 15 minutiks;
   3. Nutipostkasti asukoht on ohutu ning asukohast ei tulene mingil viisil ohtu Nutipostkastile, Saadetisele ega Kulleritele või kolmandatele isikutele või nende varale või tervisele.
   4. Kui klient ei esita asukoha kohta täpsustatud teavet (pilt, kirjeldus jne), paigaldab Parcelsea kasti antud aadressi eesaeda vastavalt oma paigaldusmeeskonna parimale hinnangule.
  3. Parcelsea ei garanteeri, et paigaldatav Nutipostkast on eelnevate kasutusjälgedeta. Nutipostkast võib olla kasutatud ja sellel võib olla varasemast ekspluatatsioonist tingitud mõistlikke kasutusjälgi. Nutipostkasti paigaldamine ja Nutipostkastil üleandmise hetkel olevad kulumis- või kasutusjäljed fikseeritakse paigaldamise päeval allkirjastatavas Nutipostkasti üleandmisaktis. info@parcelsea.de, kuid mitte hiljem kui seitse päeva pärast Smart Mailboxi kättetoimetamist.
  4. Kliendil ei ole lubatud Nutipostkasti asukohta ilma Parcelsea eelneva nõusolekuta muuta. Kui Klient soovib Nutipostkasti asukohta pärast selle paigaldamist muuta, kohustub Klient vastava lisateenuse Parcelsea’lt Kliendikeskkonna kaudu tellima.
 4. NUTIPOSTKASTI KASUTAMINE
  1. Kasutajal on Nutipostkasti võimalik avada Kasutaja telefoninumbriga seotud koodi kaudu kasutades selleks telefoni või Nutipostkastil asuvat sõrmistikku. Parcelsea annab Kliendi tellitud Nutipostkastile juurdepääsuõigused üksnes Kliendikeskkonnas märgitud Kasutajatele.
  2. Klient kohustub tagama, et Kasutajatele väljastatud juurdepääsukoode hoitakse ja kasutatakse turvaliselt ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Juhul, kui Klient on rikkunud käesolevast punktist tulenevat kohustust, ei vastuta Parcelsea Nutipostkastile juurde pääsenud õigustamata isikute tegevuse eest. Kui Klient avastab, et Nutipostkastile juurdepääsuõigused on õigustamata isikute valdusesse, kohustub Klient viivitamata Nutipostkasti juurdepääsukoodid muutma või Parcelsea’d olukorrast teavitama.
  3. Saadetisi tellides kohustub Klient arvestama, et Nutipostkast mahutab erinevatesse lahtritesse maksimaalselt järgmises suuruses Saadetisi (pikkus x laius x sügavus):
   1. XS: 252 mm x 120 mm x 390 mm;
   2. M: 252 mm x 367 mm x 526 mm;
   3. P: 472 mm x 530 mm x 526 mm.
  4. Nutipostkasti on keelatud tellida järgmisi esemeid: relvi ja relvaosi, laskemoon ja selle osi; gaasi; lõhkekehasid; lahingumoona; kergesti süttivat ja ohtlikku kaupa (ilutulestik, kütus, lahustid; värvid); radioaktiivseid materjale; mürgiseid aineid; nakkusohtlikke aineid; narkootilisi ja psühhotroopseid aineid; happeid; elusloomi; aineid, mis oma omaduste tõttu võivad ohustada Klienti, Kullerit, kolmandat isikut või teisi Saadetisi; raha.
  5. Klient kohustub tagama Kullerile Saadetise kohale toimetamiseks ja Parcelsea’le hooldustööde tegemiseks takistamatu juurdepääsu Nutipostkastile.
  6. Saadetise laekumisel Nutipostkasti saadab Parcelsea Kliendikeskkonnas märgitud Kasutaja(te) telefoninumbri(te)le SMS teavituse. Parcelsea kohustub käesolevas punktis nimetatud teavituste saatma Kasutaja(te)le viivitamata pärast Saadetise sisestamist Nutipostkasti, ning kohustub tagama Nutipostkasti toimimise igal ajal (24/7), välja arvatud hooldustööde ajal.
  7. Klient kohustub Nutipostkasti sisestatud Saadetised Nutipostkastist eemaldama (või korraldama nende eemaldamise) mõistliku aja jooksul, arvestades Saadetise olemust ja omadusi, ning tagama Nutipostkasti tühjendamise selliselt, et Nutipostkasti oleks võimalik Kliendi tellitud Saadetisi sisestada. Vastavalt Üldtingimuste punktile 8 ei vastuta Parcelsea Kliendi käesolevas punktis nimetatud kohustuste rikkumisest tekkida võiva kahju eest.
  8. Klient kohustub Nutipostkasti hoidma heaperemehelikult, kasutama seda üksnes Saadetiste saatmise või vastu võtmise eesmärgil Kliendikeskkonnas märgitud asukohas ning täitma kõiki Parcelsea juhiseid Nutipostkasti kasutamise kohta.
  9. Täpsemad juhised Nutipostkasti kasutamiseks on leitavad Nutipostkasti kasutusjuhendist, mis antakse Kliendile üle ka Nutipostkasti paigaldamisel.
 5. NUTIPOSTKASTI HOOLDAMINE
  1. Klient kohustub tagama Nutipostkasti säilimise üleandmisaktis märgitud seisundis kogu Lepingu kehtivuse jooksul, arvestades tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkivaid negatiivseid omadusi.
  2. Rikete, kahjustuste või muude takistuste korral kohustub Klient sellest Parcelsea’d viivitamatult teavitama e-maili aadressil parcelsea@forus.ee või telefonil 6889988.
  3. Nutipostkastidele on vajalik teostada regulaarselt korralist hooldust, mis hõlmab (kuid ei ole piiratud) aku iga-aastase vahetamisega. Parcelsea’l on õigus küsida Nutipostkastide korralise hoolduse eest tasu vastavalt Veebilehel avaldatud hindadele.
  4. Kliendil ei ole lubatud Nutipostkasti ilma Parcelsea eelneva nõusolekuta iseseisvalt ega kolmanda isiku abil hooldada ega remontida (välja arvatud tavapärase määrdumise ja lume puhastamine).
  5. Juhul kui Nutipostkastile tekib kahjustusi asjaolude tõttu, mis ei tulene Parcelsea’st, on Parcelsea’l õigus nõuda Kliendilt Nutipostkasti remontimise eest tasu vastavalt Kliendile esitatavale hinnapakkumisele. Üüri mudeli puhul ei ole Kliendil eelnevas lauses nimetatud juhul õigus remonditöödest ja selle kulu hüvitamisest keelduda (s.t Parcelsea poolt Nutipostkasti remontimise kulu kujutab endast kahju, mille Klient on kohustatud Parcelsea’le hüvitama).
 6. TASUD JA MAKSMINE
  1. Klient kohustub tasuma Parcelsea’le Nutipostkasti kasutamise eest Kliendikeskkonnas märgitud tasu (kas Ostuhind või Kuutasu) vastavalt Kliendikeskkonnas märgitud summas ja tingimustele. Lepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude jaoks esitab Parcelsea Kliendile arve. Kui vastaval arvel või Kliendikeskkonnas ei ole teisiti märgitud, on arve tasumise tähtajaks 7 kalendripäeva. Üüri mudeli puhul autoriseerib Klient Parcelsea’d debiteerima Kliendi poolt tasumisele kuuluvad Kuutasu maksed Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses, mille pikkuseks on üks kalendrikuu alates Nutipostkasti paigaldamise päevast. Makseid töödeldakse kolmanda osapoole maksetöötleja kaudu.
  2. Juhul kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, algab Kuutasu maksmise arvestus alates sellest päevast, millal Nutipostkast Kliendi soovitud aadressile paigaldati.
  3. Kliendil on võimalik tellida Kliendikeskkonnas Nutipostkastiga seotud lisateenuseid. Lisateenuste kasutamise õigus tekib Kliendil alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast ning annab Kliendile õiguse lisateenuse kasutamiseks ühe arveldusperioodi jooksul, mille pikkuseks on üks kalendrikuu alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast. Lisateenuse tellimus pikeneb automaatselt järgnevaks arveldusperioodiks (välja arvatud kui Klient teavitab Parcelsea’d lisateenuse tellimise lõpetamisest) ning Parcelsea’l on õigus lisateenuse eest tasumisele kuuluv summa debiteerida Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses. Kliendil on õigus lisateenuse tellimus lõpetada igal ajal, saates Parcelsea’le vastava teavituse. Pärast lisateenuse lõpetamise teavituse saatmist on Kliendil õigus lisateenuseid kasutada kuni vastava arveldusperioodi lõpuni; lisateenuse eest kuni arveldusperioodi lõpuni makstud tasu ei tagastata.
  4. Juhul kui Nutipostkasti paigaldamise käigus tekib täiendavaid ettenägematuid kulutusi, siis teavitab Parcelsea Klienti vastavate kulude tekkimisest viivitamata. Pärast Parcelsea’lt nimetatud teavituse saamist on Kliendil õigus otsustada kas ta soovib täiendavaid kulusid kanda või ilma täiendavate kulude kandmata Lepingust taganeda.
  5. Mistahes tasu maksmisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma viivist 0.2% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest, või juhul kui Klient on tarbija, siis 0.06% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest.
  6. Kõik tasud loetakse Parcelsea’le tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud Parcelsea arveldusarvele. Parcelsea ei vastuta võimalike tasumisega kaasnevate lisakulude ja ülekandetasude eest.
  7. Juhul kui Klient on tasu maksmisega viivituses enam kui 30 kalendripäeva, on Parcelsea’l õigus Leping ilma ette teavitamata üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti mistahes võlgnevuse ja/või Lepingu erakorralise lõpetamisega seotud kahju hüvitamisest.
 7. LEPINGU LÕPETAMINE
  1. Juhul, kui Leping on sõlmitud Müügi mudelil, on Kliendil võimalik Lepingust taganeda üksnes Lepingu olulise rikkumise korral Parcelsea poolt.
  2. Juhul, kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, on Leping sõlmitud määramata tähtajaks, välja arvatud kui Kliendikeskkonnas on teisiti märgitud. Nii Parcelseal kui Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda, teavitades sellest teist poolt ette vähemalt 60 päeva. Juhul, kui Klient ütleb sellisel juhul Lepingu üles, samuti juhul kui Leping lõpetatakse erakorraliselt Kliendi poolse rikkumise tõttu, on Parcelsea’l õigus nõuda Kliendilt Nutipostkasti eemaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.
  3. 7.3 Lepingu lõppemise korral kohustub Klient Lepingu lõppemise päeval Nutipostkasti tagastama, s.t võimaldama Parcelsea’l Nutipostkastile juurde pääseda ja selle teha selle eemaldamiseks vajalikke toiminguid, pakkudes vajadusel kaasabi. Klient kohustub hüvitama Parcelsea’le kahju, mis on Nutipostkastile Lepingu lõpetamise päevaks tekkinud võrreldes Nutipostkasti üleandmisaktis märgitud seisukorraga, arvestades tavapärast kulumist.
 8. VASTUTUS
  1. Parcelsea annab 2-aastase garantii, et Nutipostkastil ei olnud selle valduse ülemineku hetkel puudusi, kui üleandmisaktis ei ole sätestatud teisiti. Oma garantiinõudes peab Klient Nutipostkasti puudusi üksikasjalikult kirjeldama. Parcelsea vastutab kõigi Nutipostkasti puuduste eest, mis olid olemas valduse ülemineku ajal Kliendile ning mis avastatakse garantiiperioodi jooksul ning millest on Parcelsea’d garantiiperioodi jooksul teavitatud. Parcelsea ei vastuta mistahes puuduste eest, mis avastatakse või millest on Parcelsea’d teavitatud pärast garantiiperioodi lõppemist. Parcelsea ei vastuta Nutipostkasti mistahes iseärasuse (sh visuaalse ja füüsilise) või omaduse eest, mis ei kujuta endast puudust punkti 3.3 mõttes, samuti tavapärase kulumise eest. Nutipostkasti puudustega seotud Parcelsea vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui mittevastavuse on põhjustanud Parcelsea tahtlus või raske hooletus.
  2. Klient vastutab Kasutajate tegevuse eest Nutipostkasti kasutamisel nagu enda tegevuse eest. Üüri mudeli puhul vastutab Klient Üldtingimuste punkti 5.5 kohaselt kahju eest, mis on Nutipostkastile tekkinud mistahes asjaolude tõttu, mis ei tulene Parcelsea’st.
  3. 8.3 Parcelsea, Kuller ega Saadetise saatja ei vastuta selle eest, kui Saadetist ei ole võimalik Kliendile Nutipostkasti jätta, kuna (i) Nutipostkastis ei ole Saadetise jaoks ruumi (Saadetise mõõtmed ületavad Nutipostkasti lahtrite mõõtmeid või Nutipostkast on tühjendamata), (ii) Saadetis sisaldab esemeid, mille saatmine Nutipostkasti on vastavalt punktile 4.4 keelatud; (iii) kui Nutipostkast ei ole Kullerile ligipääsetav, või (iv) esineb muu Parcelsea’st mitte tulenev põhjus või asjaolu, mille tõttu ei ole võimalik Saadetist Nutipostkasti sisestada. Parcelsea, Kuller ega Saadetise ei vastuta eritingimusi nõudva Saadetise säilimise eest Nutipostkastis.
  4. Parcelsea ei vastuta Saadetise sisu kättesaadavuse eest alaealistele Kasutajatele (nt kui Saadetise sisuks on tooted, mille soetamisele ja/või tarbimisele on kehtestatud vanusepiirangud).
  5. Parcelsea vastutab Saadetisele ja/või Kliendile tekkiva kahju eest üksnes juhul, kui kahju on tekkinud Parcelsea Lepingulise kohustuse süülise rikkumise tõttu või muu Parcelsea’st tuleneva asjaolu tõttu. Igal juhul on Parcelsea vastutus piiratud Saadetisele või Kliendile tekkiva otsese varalise kahju hüvitamisega, mille suurus ei ületa 30 EUR.
  6. Parcelsea teeb parimad jõupingutused, et Nutipostkasti eemaldamisega ei tekiks Nutipostkasti asukoha kinnistule kahju. Siiski, kui sellisel juhul tekib kinnistule kahju, ei ole Parcelsea kohustatud seda hüvitama.
  7. Juhul, kui Klient on tarbija, kohaldatakse Kliendi vastutusele seadusest tulenevaid vastutuse privileege ning käesolevas punktis 8 nimetatud piirangud kohalduvad üksnes ulatuses, milles need ei ole tarbija vastutust reguleerivate sätetega vastuolus.
 9. LÕPPSÄTTED
  1. Kliendi isikuandmete töötlemist reguleerib Parcelsea Privaatsuspoliitika, mis on kättesaadav Veebilehel.
  2. Parcelsea’l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt ühe kuu ette. Juhul, kui Klient Üldtingimuste muudatusega ei nõustu, on Kliendil õigus Leping lõpetada.
  3. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.