Parcelsea pesuteenuste üldtingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Parcelsea OÜ pesuteenuste tingimused kehtivad pesuteenuse aktiveerimisel ja tellimisel Parcelsea OÜ veebilehelt internetiaadressil https://self-service.parcelsea.com/. Teenusepakkuja on Parcelsea OÜ (edaspidi: Parcelsea), aadress Värvi 5, 10621, Tallinn, registrikood 16054185, e-posti aadress info@self-service.parcelsea.com. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja Parcelsea vahel Parcelsea OÜ veebilehe vahendusel pesuteenuse aktiveerimisel ja tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Parcelsea OÜ pesuteenuste aktiveerimisel ja tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Parcelseal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused oma veebis ja teavitades sellest Klienti. Kui Klient aktiveeris või ostis teenuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Parcelsea õigussuhtele teenuse aktiveerimise või ostmise ajal kehtinud tingimusi.
 2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Parcelsea kohustub:
   1. kasutama teenuse osutamisel ettenähtud tehnoloogiat ja pesuvahendit;
   2. tarnima Kliendile pesukoti enne teenuse algust;
   3. andma puhta pesu Kliendile üle pesukotis;
   4. andma Kliendile eraldi märgistatuna üle pesemisest tulnud pesu, mis ei allunud korduvale plekieemaldamisele ja töötlemisele või mida ei olnud võimalik pesta/puhastada/triikida ilma seda rikkumata;
   5. pesema Parcelsea süül mittekvaliteetselt pestud pesu Kliendi nõudmisel tasuta teist korda;
   6. väga määrdunud pesu/esemete puhastamiseks tegema Kliendile kirjaliku või suulise hinnapakkumise, millest Kliendil on õigus loobuda. Loobumise puhul tagastatakse Kliendile puhastamata esemed;
   7. hüvitama Parcelsea süül kadunud pesu või teenuse osutamisel tekkinud muu kahju Kliendiga kokkuleppel, kuid mitte suuremas mahus kui 50€ pesukorra kohta.
  2. Klient kohustub:
   1. eraldama enne musta pesu Parcelsea’le üleandmist sellest võõrkehad;
   2. andma musta pesu Parcelsea’le üle pesukotis, selleks peab Klient sisestama pesukoti nutipostkasti „L“ lahtrisse ja lukustama luugi;
   3. edastama pesukoti korjeteavituse kodulehel Parcelsea.com;
    • 1X või 2X kuus pesuteenuse kohal loeme selleks teenuse aktiveerimist kodulehel;
    • On-demand (tellimuse põhine pesuteenus) teenuse puhul loeme selleks kodulehel tehtud teenuse korjeteavitust.
   4. teavitama ParcelSea’d maksimaalselt 24h enne pealekorje algust e-mailiga aadressile info@self-service.parcelsea.com, kui ta soovib planeeritud pesu pealekorje tühistada. Hilisemaid teavitusi ei võeta arvesse ning ParcelSea arvestab, et teenus on osutatud.
   5. esitama mittekvaliteetselt või -komplektselt pestud ja tagastatud pesu kohta Parcelsea’le pretensiooni 48h tunni jooksul peale pesu kättesaamisest. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 3. PIIRATUD VASTUTUS
  1. Klient mõistab, et kasutatud rõivaeseme puhastamise tellimisel saab ta tagasi puhta kasutatud eseme, mitte uue eseme;
  2. Parcelsea kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat. Siiski ei pruugi kõik plekid tootelt puhastuse käigus eemalduda. Parima tulemuse saamisekse informeerib Klient Parcelsead tekkinud plekkide päritolust meiliaadressile info@self-service.parcelsea.com ja sellest, kas ja millega on plekke varem püütud eemaldada.
  3. Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tellides riideeseme puhastuse, on Klient kursis tekkiva mõjutusega ning arvestab sellega.
   1. Kliendile on arusaadav, katkised kohad võivad pesemise käigus rohkem rebeneda.
   2. Kliendile on arusaadav, et hallitusplekke ei õnnestu pesus eemaldada.
  4. Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
  5. Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks. Vt ka punkti 3.2.
  6. Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
  7. Parcelseal on õigus keelduda esemete pesust, millel puuduvad hooldustähised, mis on rebenenud või mis võivad värvi anda. Sellised esemed võtame pesemiseks vastuainult kliendi enda vastutusel.
  8. Parcelsea ei vastuta taskusse unustatud esemete ega nende poolt tekitatud kahjude eest.
 4. TASU
  1. Klient kohustub tasuma ettemaksuna teenuse miinimumtasu Parcelsea kliendikeskkonnas:
   • 1X või 2X kuus pesuteenuse puhul loeme selleks teenuse maksumuse hinda;
   • On-demand (tellimuse põhine pesuteenus) teenuse puhul loeme selleks hinnakirjas välja toodud minimaalset tellimuse summat.
  2. Pesu vastuvõtmisel ei ole kehtestatud miinimumkogust, kuid minimaalne pesukorra summa on toodud välja hinnakirjas. (vt ka punkt 4.1)
  3. Üksikesemete pesu korral tuvastatakse pesumajas riideesemete tüübid, materjalid ja kogused ning lõplik summa debiteeritaks peale pesu Kliendi kontolt juhul kui arve summa ületab miinimumsummat.
  4. Aktiveerides on-demand teenuse kampaania koos Parcelsea nutipostkastiga, peab klient kasutama on-demand teenust vähemalt korra kuus või 3x kvartali jooksul. Juhul, kui klient seda ei tee, lülitatakse tema teenus ümber standardpaketi peale, mille maksumus on välja toodud Parcelsea kodulehel rendipakettide all. Kampaania hind ja tingimused kehtivad 12 kuud alates selle aktiveerimisest kliendi poolt.
  5. Parcelsea osutab tellitud teenuseid peale kliendi poolt teostatud makse valideerimist.
  6. Klient kohustub maksma arve mitte õigeaegsel tasumisel viivist 0,5% võlgu oldavalt summalt iga viivitatud päeva eest.
 5. LÕPPSÄTTED
  1. Klient kohustub peale teenuse tühistamist tagastama pesukoti Parcelseale 30 kalendripäeva jooksul. Juhul kui Klient seda ei tee, on Parcelseal õigus esitada kliendile pesukoti eest arve summas 40€.
  2. Lepingust tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse poolte kokkuleppel, selle mittesaavutamisel kohtus Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras. Vaidluse osapooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
 •